Oferta


Konsultacja psychologiczna - dr Agnieszka Siedler

Konsultacja psychologiczna - dr Agnieszka Siedler

Konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców, dotyczące m.in. takich trudności jak: obniżenie nastroju, zachowania agresywne, trudności emocjonalne (m.in. w związku z rozwodem rodziców), wyfowanie z życia społecznego, brak motywacji do nauki, trudności szkolne.

Pierwsza konsultacja odbywa się bez obecności dziecka.

Cena: 200

Konsultacja psychologiczna - inni specjaliści

Konsultacja psychologiczna - inni specjaliści

Cena: 150 zł

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia odbywają się w małych grupach (maksymalnie 5 osób), regularnie - 1 raz w tygodniu. Zapisy na trening odbywają się jedynie telefonicznie.

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych?

Treningi umiejętności społecznych skupiają się m.in. zdobywaniu wiedzy dotyczącej tych właśnie umiejętności oraz sposobach jej zastosowania, jak też ćwiczeniach poprzez np. odgrywane scenek. Dzieci uczą się jak np. jak rozpocząć rozmowę, jak odmówić komuś, jak radzić sobie, gdy ktoś mi dokucza. Wiadomości te są często powtarzane i utrwalane – nie tylko w trakcie zajęć ale również w domu, pomiędzy zajęciami. Zajęcia TUS w TUiTAM są rozbudowane również o zagadnienia takie jak rozumienie procesów społecznych, rozwijanie poczucia własnej wartości, rozumienie emocji własnych oraz innych, rozwijanie teorii umysłu. Bardzo ważnym aspektem treningów jest samo spotkanie z grupą, w której uczesnicy zajęć są lubiani i akceptowani, gdzie mogą opowiedzieć o swoich trudnościach i nikt ich nie wyśmieje.  Integracja z rówieśnikami jest jedną z ważnych części treningu. 

Cena: 350 za m-ąc

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera- diagnoza obserwacyjna - pierwsze spotkanie

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera- diagnoza obserwacyjna - pierwsze spotkanie

Diagnoza psychologiczna w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu obejmuje minimum trzy spotkania ze specjalistami. Przede wszystkim jest to obserwacja psychologiczna - zarówno swobodna jak i kierowana. W zależności od wieku oraz trudności dziecka oferujemy też konsultacje pedagoga oraz neurologopedy. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 18 miesiąca życia, nastolatków oraz osób dorosłych.

Badanie ADOS-2 z wydaniem opinii

Badanie ADOS-2 z wydaniem opinii

ADOS-2 zaliczany jest do złotego standardu diagnostycznego na całym świecie. Od niedawna narzędzie dostępne jest również w Polsce :) W naszej poradni pracują specjaliści, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie pozwalające na przeprowadzanie badania tym narzędziem.

ADOS-2 to częściowo ustrukturyzowane narzędzie służące obserwacji dziecka. ma charakter częściowo ustrukturyzowany. W trakcie kierowanej zabawy z dzieckiem oceniane są takie sfery jak język i komunikacja, wzajemność w interakcjach społecznych, zabawa/wyobraźnia, zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania. Oprócz oceny jakościowej ADOS-2 pozwala nam na porównanie wyników dziecka z normami dla dzieci z jego grupy wiekowej. 

Diagnoza z użyciem protokołu ADOS - jedno spotkanie diagnostyczne z wydaniem opinii w terminie do 2 tygodni.

Cena: 600 zł

Konsultacja logopedyczna

Konsultacja logopedyczna

Dla dzieci i dorosłych:

 • z wadami i zniekształceniami mowy 
 • niepłynnością mówienia
 • opóźnionym rozwojem mowy

Cena: 110

Konsultacja/terapia pedagogiczna

Konsultacja/terapia pedagogiczna

Dla dzieci:

 

 • które mają trudności w nauce czytania i pisania lub tzw. małą motoryką 
 • z zaburzeniami słuchu fonematycznego  
 • z zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokowej 
 • z zaburzeniami spostrzegania i pamięci słuchowej 
 • z zaburzeniami orientacji przestrzennej i lateralizacji 
 • które mają problemy z koncentracją uwagi 
 • mniej sprawnych manualnie i ruchowo 
 • szczególnie nieśmiałych 
 • które wolniej się uczą 

Cena: 150 zł

Konsultacje psychologiczne w języku angielskim

Konsultacje psychologiczne w języku angielskim

Cena: 200

Diagnoza obserwacyjna zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - Autism Assessement

Diagnoza obserwacyjna zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - Autism Assessement

Ocena psychologiczna w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - skierowana do dzieci dwujęzycznych oraz anglojęzycznych. 

Autism Spectrum Disorders assessment in English - for bilingual and English-speaking children.

Cena: 1500

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna

Cena: 150 zł

Diagnoza psychologiczna inna z wydaniem opinii

Diagnoza psychologiczna inna z wydaniem opinii

IDS Skala Inteligencji i Rozwoju dla dzieci dla dzieci 3-5 lat

IDS Skala Inteligencji i Rozwoju dla dzieci 5-10 lat

Skala do oceny funkcjonowania emocjonalnego i społecznego

Skala Oceny Skłonności Samobójczych i Samookaleczenia się  (C-SSRS-1) (od 12 lat)

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka

Karta obserwacji zachowania dziecka

Zapis dysfunkcjonalnych myśli (od 10 roku życia)

Skala Diagnostyczna Stresu Pourazowego (od 10 roku życia)

Kwestionariusz Agresji Buss- Perry (od 7 roku życia)

Inwentarz objawów depresyjnych (od 14 roku życia)

Kwestionariusz HS-20- wersja dla dzieci (od 14 roku życia)

Fizyczne objawy lęku społecznego (od 10 roku życia)

Skala Oceny Fobii Społecznej (od 10 roku życia)

Kwestionariusz Zaburzeń Nastroju(od 10 roku życia)

 Inwentarz lęku (od 10 roku życia)

Wykres nastroju (od 7 roku życia)

Skala Niepokoju Spence dla dzieci (SCAS, od 8 roku życia)

Skala Depresji Hamiltona (od 10 roku życia)

Krótka Skala Leku przed Negatywną Oceną (od 6 roku życia)

Dziennik Rytuałów obsesyjno-kompulsywnych (od 10 roku życia)

Zapis dysfunkcjonalnych myśli w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych (od 10 roku życia)

Skala Lęku w Interakcji Społecznej (od 6 roku życia)

Inwentarz Objawów Lekowych (od 6 roku życia)

Test depresji Burnsa (od 12 roku życia)

Skala obsesji i kompulsji (od 6 roku życia)

Skala fobii społecznej (od 6 roku życia)

Kwestionariusz objawów hipomanii (od 10 roku życia)

Kwestionariusz myśli towarzyszących agorafobii (od 6 roku życia)

Skala hierarchii lęku i unikania (od 6 roku życia)

Skala uogólnionego zaburzenia lękowego (od 6 roku życia)

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – Wersja 1 (CFT 1-R) (od 4 roku życia)

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – Wersja 2 (CFT 20-R) (od 8 roku życia)

Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia (CMMS) (od 3,5 roku życia)

Skala Inteligencji Wechslera Dla Dzieci – wersja zmodyfikowana (WISC-R) (od 6 roku życia)

Zetotest (bada pamięć fonologiczną, od 7 roku życia)

Skala oceny paniki (od 6 roku życia)

Skala depresji Becka (od 13 roku życia)

Kwestionariusz zaburzeń nastroju (od 7 roku życia)
Kwestionariusz wywiadu na temat zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (od 9 roku życia)
Formularz monitorowania siebie (od 14 lat)

Skale do diagnozowania niedostosowania społecznego)

Skala ogólnej oceny relacji rodzic- dziecko dla trzylatków

Skala-lista stresorów psychospołecznych dla dzieci w wieku trzech lat

Test dotyczący dzieci z zaburzeniami łączonymi- przesiewowy (ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół  Touretta, depresja dwubiegunowa,  zaburzenia ze spectrum autystycznym, zespół Aspergera, zaburzenia lękowe i obsesyjno-buntownicze, depresja, tiki i zespół Tourette’a, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego) (od 6 lat)

Test inteligencji Omnibus (badanie inteligencji 4-10 lat)

Kwestionariusz sytuacyjnego poczucia bezpieczeństwa (od 7 roku życia)

Kwestionariusz inteligencji wielorakiej Gardnera (od 8 roku)

Kwestionariusz temperamentu EAS (od 6 roku życia)

Kwestionariusz NEO-FFI (od 5 roku życia)

Kwestionariusz temperament EAS-C (od 13 roku życia)

Test oceny zdolności komunikacyjnych i organizacyjnych (od 12 lat)

Skala do badania kompetencji komunikacyjnych dzieci (od 4 roku życia)

Skala IGD do badania dzieci i młodzieży, korzystających z urządzeń mobilnych (od 7 roku życia)

Skala oceny funkcjonowania poznawczego (od 5 roku życia)

Skala oceny funkcjonowania w sytuacji zadaniowej (od 5 roku życia)

Kwestionariusz samooceny własnego postępowania (od 10 roku życia)

Rysunek rodziny (od 6 roku życia)

Rysunek postaci (od 3 roku życia)

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

Cena: od 250 zł

Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna

Cena: 600 zł

Działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Cena: 150 zł

Konsultacje psychologiczne - badanie naukowe

Konsultacje psychologiczne - badanie naukowe

Konsultacja behawioralna

Konsultacja behawioralna

Cena: 150 zł

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - po wywiadzie

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - po wywiadzie

Badanie uwagi słuchowej - Tomatis

Badanie uwagi słuchowej - Tomatis

Badanie uwagi słuchowej audiometrem tonalnym

Cena: 200 zł

Konsultacja logopedyczna

Konsultacja logopedyczna

Cena: 80

Konsultacja logopedyczna

Konsultacja logopedyczna

Cena: 60

Terapia Uwagi Słuchowej - Tomatis@

Terapia Uwagi Słuchowej - Tomatis@

Metoda Tomatisa® to program naturalnej stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Jest odpowiedni zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Metoda Tomatisa® opiera się na unikalnej technologii, która modyfikuje muzykę i głos w celu promowania pobudzenia korowego.  Umów się na wizytę u specjalisty Tomatisa®, aby dopasować trening do swoich potrzeb.

 
Konsultacja psychologiczna Bartosz Neska

Konsultacja psychologiczna Bartosz Neska

Cena: 230 zł

Diagnoza spektrum autyzmu z kwestionariuszem ADOS-2 z wydaniem opinii.

Diagnoza spektrum autyzmu z kwestionariuszem ADOS-2 z wydaniem opinii.

Całościowa diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu, składająca się z części obserwacyjnej i badania narzędziem ADOS-2.

Cena: 1350

Diagnoza ADHD - pierwsze spotkanie

Diagnoza ADHD - pierwsze spotkanie

Diagnoza ADHD z kwestionariuszem CONNERS-3

Diagnoza ADHD z kwestionariuszem CONNERS-3

Cena: 1000 zł

Diagnoza ADHD - kolejne spotkanie

Diagnoza ADHD - kolejne spotkanie

Diagnoza ADHD - wydanie opinii

Diagnoza ADHD - wydanie opinii

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - wydanie opinii

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - wydanie opinii

Trening Umiejętności Społecznych - kwalifikacja do grupy

Trening Umiejętności Społecznych - kwalifikacja do grupy

Diagnoza obserwacyjna spektrum autyzmu z wydaniem opinii

Diagnoza obserwacyjna spektrum autyzmu z wydaniem opinii

Cena: 850

Diagnoza obserwacyjna ADHD z wydaniem opinii

Diagnoza obserwacyjna ADHD z wydaniem opinii

Cena: 850

Diagnoza funkcji poznawczych (Leiter, IDS-2, Wechsler)

Diagnoza funkcji poznawczych (Leiter, IDS-2, Wechsler)

Cena: 350 zł

D

D

Opinia neuro

Opinia neuro

Cena: 150

do góry