Regulamin świadczonych usług i płatności:

 

 1. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.
 2. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza, której wyniki omawiane są z Klientem lub, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzicem/opiekunem. Na tej podstawie terapeuta dokonuje wyboru metod i narzędzi pracy terapeutycznej. Następnie terapeuta ustala plan terapii i zapoznaje z nim Klienta.
 3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii.
 4. Psycholog/terapeuta może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem Klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog/terapeuta nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą, a klientem.
 5. Klient ma prawo zrezygnować z pomocy psychologicznej przed zakończeniem ustalonego okresu terapii, zobowiązany jest jednak poinformować o tym terapeutę.
 6. Psycholog/terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować Klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
 7. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 8. Wnioski, opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Klienta z zastrzeżeniem 14-dniowego terminu odbioru. Odbiór dokumentacji odbywa się tylko i wyłącznie osobiście w Gabinecie. Wyniki wszelkiej diagnostyki przechowywane są przez okres dwóch lat.
 9. W przypadku świadczenia usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży:
  Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie rodzica/opiekuna.
  Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic/opiekun ustala z terapeutą. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka.
  Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować rodzica/opiekuna o przebiegu i postępach terapii, a rodzic/opiekun przekazuje informację zwrotną dotyczącą efektywności zajęć, zachodzących zmian w funkcjonowaniu dziecka itp.
  Rodzic/opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli miało by to mieć wpływ na przebieg terapii.
  Terapeuta przekazuje rodzicowi/opiekunowi zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
  Terapeuta może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.
  Jeśli w Gabinecie pracuje z dzieckiem więcej niż jeden terapeuta – omawiają oni ze sobą postępy oraz problemy związane z dzieckiem, ustalają wspólne cele terapeutyczne i zasady postępowania.
 10. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia:
  Usługi świadczone w ramach Gabinetu mają charakter odpłatny. Płatności należy dokonać gotówką po zakończonej sesji. W losowych przypadkach Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty najpóźniej następnego dnia.
  Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie ani nie obniża ich ceny.
  Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania wizyty: – sesję należy odwołać najpóźniej do godziny 21.00 dnia poprzedniego, nie ponosząc kosztu odwołania; – odwołanie sesji po godzinie 21:00 dnia poprzedzającego wizytę skutkuje koniecznością wniesienia pełnej opłaty za sesję terapeutyczną. W przypadku wizyt poniedziałkowych: bezpłatnie sesję należy odwołać najpóźniej w sobotę do godziny 16:00.
  Psycholog prowadzący zobowiązuje się do pokrycia kosztu dojazdu poniesionego przez Klienta w sytuacji, w której ze względu na okoliczności losowe lub zdrowotne nie był w stanie dotrzeć na wizytę, a Klient poniósł już koszty lokomocyjne.
  Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 11. Gabinet zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Klient zostanie poinformowany o zmianie cennika z miesięcznym wyprzedzeniem.
 12. Podpisanie przez Klienta regulaminu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

do góry